Kontakt Advokaterne

Advokaterne

Kongevej 64

6400 Sønderborg


Telefon 7443 4363

Telefax 7443 4026

E-mail: adv@ak64.dk


CVR 12607148

Advokaterne Kongevej 64 i Sønderborg

Vi bor på Kongevej 64, midt i Sønderborgs centrum

Foto Ole Tønder

Pligtige oplysninger

Advokaterne Kongevej 64 skal jvf. § 59 a i vedtægter for Det Danske Advokatsamfund oplyse:

Advokaterne Kongevej 64 er etableret på følgende adresse:

Kongevej 64
6400 Sønderborg

Vi kan kontaktes på:

Telefon 7443 4363

Telefax 7443 4026

Email: adv@ak64.dk

Vores CVR-nummer er: 12607148.

Advokaterne Kongevej 64 er organiseret som interessentskab.

Advokaterne Kongevej 64 har klientbankkonti i:
Sydbank, Danske Bank, Kreditbanken og Nordea.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokaterne hos Advokaterne Kongevej 64 er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokaterne Kongevej 64 er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokaterne Kongevej 64 uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne Kongevej 64 anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Advokaterne Kongevej 64 er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokaterne Kongevej 64, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk